Zmiana dokładności kroków notowania

Zmiana dokładności kroków notowania

Od 4 marca 2019 r. na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania, co oznacza, że akcje i inne instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Termin wdrożenia zmian jest wynikiem ustaleń z uczestnikami rynku. Zmiana kroków notowania wynika ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu i jej celem jest dostosowanie naszego rynku do tych standardów w celu zapewnienia jego konkurencyjności w tym zakresie – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Obecnie (do 4 marca 2019 r.) kroki notowania dla większości akcji oraz funduszy typu ETF wahają się (w zależności od instrumentu) od jednego do kilku groszy. W wyniku planowanej zmiany zostanie wprowadzonych sześć nowych kroków notowań mniejszych niż jeden grosz, które wyniosą odpowiednio: 0,0001 zł; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł.

Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności (przykładowa tabela opublikowana poniżej). Tabela nr 1 dotyczy akcji o najmniejszej płynności, natomiast tabela nr 6 dotyczy akcji najwyższej płynności. Klasyfikacji akcji pod względem płynności dokonuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzane zmiany stanowią drugi etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających z pakietu regulacji UE MIFID II/MIFIR.

Dzięki zmianie kroków notowania giełdowe kursy akcji i ETF-ów będą ustalane z większą niż dotychczas dokładnością. To może wpłynąć na zmniejszenie rynkowych spreadów (różnic pomiędzy ceną kupna i sprzedaży) oraz pozwoli na bardziej dokładną rynkową wycenę tych instrumentów. Zmiana będzie miała szczególne znaczenie dla tzw. akcji groszowych, dla których zmiana kursu o 1 grosz oznaczała bardzo dużą procentową zmianę wartości tych akcji.

Ważnym elementem planowanych zmian jest rozliczenie oraz rozrachunek transakcji zawartych z kursem określonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; aby było to możliwe każda zawarta transakcja będzie zaokrąglana do pełnych groszy. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,005 zł (pół grosza) będą pomijane, a końcówki kwot wynoszące 0,005 zł i więcej będą podwyższane do 0,01 zł (pełen grosz).

Szczegółowe informacje nt. zwiększenia dokładności kroku notowań znajdują się na stronie internetowej: https://www.gpw.pl/zmiana-kroku-notowania.

Kontrakty terminowe na kursy walut:

Od 4 marca 2019 r. zmienia się krok oraz jednostka notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy walut. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł (obecnie 0,01 zł) i będzie wyrażany za 1 jednostkę danej waluty (obecnie wyrażany jest za 100 jednostek waluty). Zostanie zachowana więc spójność pomiędzy zasadami prezentowania kursu instrumentu bazowego (kursów walut) i kontraktu terminowego.

Zmiana kroku notowania oraz jednostki notowania kontraktów na kursy walut dotyczy wszystkich kursów obowiązujących dla danego instrumentu, w tym również dziennych oraz ostatecznych kursów rozliczeniowych. Ostateczny kurs rozliczeniowy po zmianie stanowić będzie kurs średni danej waluty (EUR, USD, GBP, CHF) ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia danych kontraktów i kurs ten nie będzie przemnażany przez 100 (jak ma to miejsce obecnie).

Zmiana kroku oraz jednostki notowania dla kontraktów terminowych na kursy walut nie zmienia zasad ustalania wyniku z inwestycji w te instrumenty.

Kontrakty terminowe na kursy akcji:

Od 4 marca 2019 r. zmienia się krok notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy akcji. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł. Obowiązywać będzie jeden poziom kroku notowania, niezależnie od kursu kontraktu terminowego. Kurs kontraktów nie może być jednak niższy niż jeden grosz.

Zmiana ma na celu ustalenie jednolitego kroku notowania na poziomie 0,0001 zł, odpowiadającego najmniejszemu krokowi notowania na rynku akcji.

Wartość kontraktu terminowego stanowi iloczyn kursu kontraktu oraz liczby akcji przypadających na jeden kontrakt (tzw. mnożnika). Wartość ta będzie teraz określana z dokładnością do 0,0001 zł.

Zmiana kroku notowania kontraktów na akcje oznacza zmianę dokładności określania dziennego oraz ostatecznego kursu rozliczeniowego. Kursy te również będą obliczane z dokładnością do 0,0001 zł.

Dzienny oraz ostateczny kurs rozliczeniowy są określane przez Giełdę. Na ich podstawie KDPW_CCP dokonuje codziennych rozliczeń kontraktów terminowych.

Source of information

GPW & Profibusiness.world

Date

08-02-2019

Facebook

Page generated in 1.5334 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál